Ngày 02/02/2020 Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn gửi các cơ sở giáo dục và Đào tạo về việc lùi lịch học sau Tết Nguyên đán và tổ chức vệ sinh trường, lớp